Legaal

Definities
Klant: elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt onder deze algemene voorwaarden.
Voordelen en diensten: https: // www.squishies-france.com biedt klanten:

Inhoud: alle elementen die de informatie vormen die aanwezig is op de site, in het bijzonder teksten - afbeeldingen - video's.

Klantinformatie: hierna "Informatie (s)" genoemd die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die waarschijnlijk worden bewaard door https: // www.squishies-france.com voor het beheer van uw account, het beheer van de klantrelatie en voor analyse- en statistiekdoeleinden.

Gebruiker: Internet verbinden, met behulp van de eerder genoemde website.

Persoonlijke informatie: "Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie zij van toepassing zijn" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen "persoonlijke gegevens", "betrokkene", "verwerker" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis zoals gedefinieerd door de algemene voorschriften voor gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679)

1. Presentatie van de website.
Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie kunnen gebruikers van de website https: // www.squishies-france.com de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de implementatie en monitoring ervan:

2. Gebruiksvoorwaarden en de aangeboden diensten.
De site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van de Intellectual Property Code en de toepasselijke internationale voorschriften. De klant mag op geen enkele manier alle elementen of werken van de site voor eigen rekening hergebruiken, toewijzen of exploiteren.

Gebruik van de https: // www-site.squishies-france.com impliceert de volledige acceptatie van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de https: // www.squishies-france.com wordt daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden besloten door https: // www.squishies-france.com, dat vervolgens zal trachten met gebruikers te communiceren vóór de datums en tijden van de interventie. De website https: // www.squishies-france.com wordt regelmatig bijgewerkt door https: // www.squishies-france.com verantwoordelijk. Op dezelfde manier kunnen de juridische kennisgevingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn echter van toepassing op de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.
De website https: // www.squishies-france.com streeft ernaar informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. https: // www.squishies-france.com streeft ernaar om op de site https: // www.squishies-france.com informatie zo nauwkeurig mogelijk. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, noch door hen, noch door externe partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site https: // www.squishies-france.com worden uitsluitend ter informatie gegeven en kunnen worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de https: // www.squishies-france.com zijn niet limitatief. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op de technische gegevens.
De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, zonder virussen en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie. De site https: // www.squishies-france.com wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679)

Het doel is om een ​​service te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De gastheer zorgt voor de continuïteit van zijn service 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Het behoudt zich echter het recht voor om de hostingservice voor de kortst mogelijke periode te onderbreken, met name voor onderhoud, verbetering van de infrastructuur, uitval van de infrastructuur of als de Services en Services verondersteld verkeer genereren. abnormaal.

https://www.squishies-france.com et l’hébergeur ne pourront être tenus responsables en cas de dysfonctionnement du réseau Internet, des lignes téléphoniques ou du matériel informatique et de téléphonie lié notamment à l’encombrement du réseau empêchant l’accès au serveur.

5. Intellectuele eigendom en namaak.
https://www.squishies-france.com est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site internet, notamment les textes, images, graphismes, logos, vidéos, icônes et sons. Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de : https://www.squishies-france.com.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van haar materiaal zal worden beschouwd als een inbreuk vormen en vervolgd in overeenstemming met L.335-2 artikelen en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid.
https://www.squishies-france.com agit en tant qu’éditeur du site. https://www.squishies-france.com est responsable de la qualité et de la véracité du Contenu qu’il publie.

https://www.squishies-france.com ne pourra être tenu responsable des dommages directs et indirects causés au matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site internet https://www.squishies-france.com, et résultant soit de l’utilisation d’un matériel ne répondant pas aux spécifications indiquées au point 4, soit de l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité.

https://www.squishies-france.com ne pourra également être tenu responsable des dommages indirects (tels par exemple qu’une perte de marché ou perte d’une chance) consécutifs à l’utilisation du site https://www.squishies-france.com. Des espaces interactifs (possibilité de poser des questions dans l’espace contact) sont à la disposition des utilisateurs. https://www.squishies-france.com se réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, tout contenu déposé dans cet espace qui contreviendrait à la législation applicable en France, en particulier aux dispositions relatives à la protection des données. Le cas échéant, https://www.squishies-france.com se réserve également la possibilité de mettre en cause la responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur, notamment en cas de message à caractère raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique, quel que soit le support utilisé (texte, photographie …).

7. Beheer van persoonsgegevens.
De klant is op de hoogte van de voorschriften met betrekking tot marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 en de algemene voorschriften voor gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679).

7.1 Personen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van persoonlijke gegevens
Voor Persoonsgegevens verzameld in het kader van het aanmaken van het persoonlijke account van de Gebruiker en hun navigatie op de Site, is de persoon die verantwoordelijk is voor het verwerken van Persoonsgegevens: Squishies France. https: // www.squishies-france.com

Als de gegevensbeheerder die hij verzamelt, https: // www.squishies-france.com verbindt zich ertoe om te voldoen aan het geldende wettelijke kader. Het is met name aan de klant om het doel van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, vanaf het verzamelen van hun toestemmingen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonlijke gegevens en om een ​​register bij te houden van behandelingen in overeenstemming met de realiteit. Wanneer https: // www.squishies-france.com verwerkt persoonlijke gegevens, https: // www.squishies-france.com neemt alle redelijke maatregelen om de nauwkeurigheid en relevantie van Persoonsgegevens te waarborgen met betrekking tot de doeleinden waarvoor https: // www.squishies-france.com verwerkt ze.


7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://www.squishies-france.com est susceptible de traiter tout ou partie des données :

om navigatie op de site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde services en services mogelijk te maken: gegevens voor verbinding en gebruik van de site, facturering, bestelgeschiedenis, etc.

ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spammen, hacken, enz.): computerapparatuur die wordt gebruikt voor browsen, IP-adres, wachtwoord (hash)

om de navigatie op de site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens

om optionele tevredenheidsenquêtes uit te voeren op https: // www.squishies-france.com: e-mailadres
communicatiecampagnes (sms, e-mail) uit te voeren: telefoonnummer, e-mailadres
https://www.squishies-france.com ne commercialise pas vos données personnelles qui sont donc uniquement utilisées par nécessité ou à des fins statistiques et d’analyses.


7.3 Recht van toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving, Gebruikers van https: // www.squishies-france.com heeft de volgende rechten:


recht op toegang (artikel 15 AVG) en rectificatie (artikel 16 AVG), bijwerken, volledigheid van gebruikersgegevens recht om persoonlijke gebruikersgegevens te blokkeren of te wissen (artikel 17 van de AVG), wanneer ze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan verzameling, gebruik, communicatie of bewaring verboden is

recht om de toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c AVG)

recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 AVG)

recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 AVG)

recht op de portabiliteit van de gegevens die de Gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of een contract (artikel 20 AVG)

recht om het lot van Gebruikersgegevens na hun overlijden te bepalen en te kiezen aan wie https: // www.squishies-france.com moet zijn gegevens al dan niet communiceren aan een derde partij die zij eerder hebben aangewezen

Zodra https: // www.squishies-france.com is op de hoogte van het overlijden van een Gebruiker en bij afwezigheid van instructies van hem, https: // www.squishies-france.com verbindt zich ertoe om zijn gegevens te vernietigen, behalve als het behoud ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Als de gebruiker wil weten hoe https: // www.squishies-france.com gebruikt zijn Persoonsgegevens, vraagt ​​om deze te corrigeren of zich te verzetten tegen de verwerking ervan, de Gebruiker kan contact opnemen met https: // www.squishies-france.com schriftelijk naar het volgende adres:

Squishies Frankrijk - DPO, 
Puteaux, Parijs 92800.
In dit geval moet de gebruiker de persoonlijke gegevens opgeven die hij graag https: // www wenst.squishies-france.com corrigeert, actualiseert of verwijdert door zich exact te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die zijn opgelegd op https: // www.squishies-frankrijk.com bij wet, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Eindelijk, Gebruikers van https: // www.squishies-france.com kan een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en met name bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).


7.4 Niet-openbaarmaking van persoonlijke gegevens
https://www.squishies-france.com s’interdit de traiter, héberger ou transférer les Informations collectées sur ses Clients vers un pays situé en dehors de l’Union européenne ou reconnu comme « non adéquat » par la Commission européenne sans en informer préalablement le client. Pour autant, https://www.squishies-france.com reste libre du choix de ses sous-traitants techniques et commerciaux à la condition qu’il présentent les garanties suffisantes au regard des exigences du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : n° 2016-679).

https://www.squishies-france.com s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires afin de préserver la sécurité des Informations et notamment qu’elles ne soient pas communiquées à des personnes non autorisées. Cependant, si un incident impactant l’intégrité ou la confidentialité des Informations du Client est portée à la connaissance de https://www.squishies-france.com, celle-ci devra dans les meilleurs délais informer le Client et lui communiquer les mesures de corrections prises. Par ailleurs https://www.squishies-france.com ne collecte aucune « données sensibles ».

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van https: // www.squishies-france.com en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve attributies en voor de hierboven genoemde doeleinden, de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang zullen hebben tot de gegevens van de Gebruikers van https: // www.squishies-france.com zijn voornamelijk de agenten van onze klantenservice.

8. Incidentmelding
Hoe hard u het ook probeert, geen enkele methode voor verzending via internet en geen enkele methode voor elektronische opslag is volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers op de hoogte stellen, zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze meldingsprocedures voor incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, op nationaal of Europees niveau. We zijn toegewijd om onze klanten volledig te informeren over alle aangelegenheden met betrekking tot accountbeveiliging en om hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te helpen nakomen.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https: // www.squishies-france.com wordt niet zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op enig medium aan derden. Alleen de veronderstelling van de aflossing van https: // www.squishies-france.com en zijn rechten zouden de overdracht van genoemde informatie mogelijk maken aan de mogelijke koper die op zijn beurt verplicht zou zijn om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site https: // www .squishies-frankrijk.com.

Veiligheid
Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens te waarborgen, https: // www.squishies-france.com maakt gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardapparaten zoals firewalls, pseudonimisering, codering en wachtwoord.


Bij het verwerken van persoonlijke gegevens, https: // www.squishies-france.com neemt alle redelijke maatregelen om ze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.


9. Hypertext links "cookies" en internet-tags
De site https: // www.squishies-france.com bevat een aantal hypertext-links naar andere sites, opgezet met toestemming van https: // www.squishies-france.com. Https: // www.squishies-france.com heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en zal bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor aanvaarden.

Tenzij u besluit om cookies te deactiveren, accepteert u dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies te allen tijde kosteloos deactiveren via de deactiveringsmogelijkheden die u worden aangeboden en hieronder worden opgeroepen, wetende dat dit de toegankelijkheid tot alle of een deel van de door de site aangeboden Services kan verminderen of voorkomen.
9.1. "Cookies"

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt verzonden en wordt opgeslagen in de terminal van de gebruiker (bijv. Computer, smartphone) (hierna "cookies" genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, evenals de datum en tijd van toegang. Cookies kunnen in geen geval schade toebrengen aan de terminal van de Gebruiker.


https://www.squishies-france.com est susceptible de traiter les informations de l’Utilisateur concernant sa visite du Site, telles que les pages consultées, les recherches effectuées. Ces informations permettent à https://www.squishies-france.com d’améliorer le contenu du Site, de la navigation de l’Utilisateur.


Cookies vergemakkelijken navigatie en / of het aanbieden van diensten aangeboden door de site, de gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij deze al dan niet accepteert zodat cookies worden opgeslagen in de terminal of, integendeel, dat ze worden afgewezen, systematisch of volgens hun emittent. De Gebruiker kan zijn navigatiesoftware ook zo configureren dat acceptatie of afwijzing van Cookies hem op tijd wordt aangeboden, voordat een Cookie waarschijnlijk in zijn terminal wordt opgeslagen. https: // www.squishies-france.com informeert de Gebruiker dat in dit geval mogelijk niet alle functies van de navigatiesoftware beschikbaar zijn.


Als de gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal of zijn browser weigert, of als de gebruiker de geregistreerde personen verwijdert, wordt de gebruiker ervan op de hoogte gebracht dat zijn browsen en zijn ervaring op de site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https: // www.squishies-france.com of een van zijn providers kan, voor technische compatibiliteitsdoeleinden, het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal lijkt te zijn aangesloten niet herkennen. internet.


Indien van toepassing, https: // www.squishies-france.com wijst elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verslechterde werking van de site en de services die mogelijk worden voorgesteld door https: // www.squishies-france.com, resulterend (i) door de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) door de onmogelijkheid voor https: // www.squishies-france.com om de cookies op te slaan of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking vanwege de keuze van de gebruiker. Voor het beheer van cookies en de keuzes van de gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, zodat u weet hoe de gebruiker zijn wensen met betrekking tot cookies kan wijzigen.


De gebruiker kan op elk moment kiezen om zijn wensen op het gebied van cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https: // www.squishies-france.com kan ook gebruikmaken van de diensten van externe providers om de in dit gedeelte beschreven informatie te verzamelen en te verwerken.


Tot slot, door te klikken op de pictogrammen voor de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die op de site van https: // www verschijnen.squishies-france.com of in zijn mobiele applicatie en als de gebruiker de aanbetaling van cookies heeft geaccepteerd door verder te bladeren op de website of de https: // www mobiele applicatie.squishies-france.com, Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus kunnen ook cookies op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen.


Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u hiermee akkoord gaat, door verder te bladeren op de website of de https: // www mobiele applicatie.squishies-france.com. De gebruiker kan op elk moment zijn toestemming voor https: // www intrekken.squishies-france.com plaatst dit soort cookies.


Artikel 9.2. INTERNETMARKERINGEN

https://www.squishies-france.com peut employer occasionnellement des balises Internet (également appelées « tags », ou balises d’action, GIF à un pixel, GIF transparents, GIF invisibles et GIF un à un) et les déployer par l’intermédiaire d’un partenaire spécialiste d’analyses Web susceptible de se trouver (et donc de stocker les informations correspondantes, y compris l’adresse IP de l’Utilisateur) dans un pays étranger.


Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst die internetgebruikers toegang geven tot de site, als op de verschillende pagina's daarvan.

Deze technologie maakt https: // www mogelijk.squishies-france.com om de reacties van bezoekers op de site en de effectiviteit van zijn acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), evenals het gebruik van deze site door de gebruiker.


De externe dienstverlener kan mogelijk informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites met behulp van deze tags, en rapporten opstellen over de activiteit van de Site ter attentie van https: // www.squishies-france.com, en bieden andere diensten met betrekking tot het gebruik ervan en internet.


10. Toepasselijk recht en jurisdictie.
Elk geschil in verband met het gebruik van de site https: // www.squishies-france.com is onderworpen aan de Franse wetgeving. Afgezien van gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt exclusieve bevoegdheid gegeven aan de bevoegde rechtbanken van Villeurbanne